Algemene voorwaarden

Dit document bevat de algemene voorwaarden van Razend gevestigd aan de Valkenstraat 40, 6081EW Haelen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Limburg onder nummer 66914272

Definities en omschrijvingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. “Razend”: Razend gevestigd aan de Valkenstraat 40, 6081EW Haelen. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Limburg onder nummer: 66914272
 2. “Downtime”: De website is voor publieke bezoekers onbereikbaar.
 3. “Server”: De hardware waarop de website wordt gehost.
 4. “Teksten”: Hieronder valt alle tekstuele inhoud van de website. (pagina inhoud, menu’s, algemene voorwaarden, etc… )
 5. “Hosting”: De dienst die Razend aanbiedt zodat een website wereldwijd te bekijken is.
 6. “Stockmateriaal”: Dit kunnen afbeeldingen, video’s of andere media zijn waarover gebruiksrechten moeten worden betaald.

Auteursrecht en eigendomsrecht

 1. Razend is niet aansprakelijk te stellen voor claims of gerechtelijke vervolging van door de klant aangeleverd materiaal waarover geen gebruikersrecht of eigendomsrecht bestaat.
 2. Stockafbeeldingen die worden gebruikt in ontwerpen zijn na oplevering eigendom van de klant.

Gebruik en licentie

 1. Alle door Razend ontwikkelde code en ontwerpen blijven eigendom van Razend. De klant verkrijgt hiervoor uitsluitend de gebruiksrechten.
 2. Het is in geen geval toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Razend wijzigingen of toevoegingen aan te brengen aan het ontwerp, de functionaliteiten of de software van de website. Tevens is het niet toegestaan om zonder toestemming door Razend gemaakte ontwerpen of software te hergebruiken.
 3. Razend heeft, tenzij anders overeengekomen, het recht om ontwerpen of concepten te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.

Aanleveringen

 1. De klant is verplicht om Razend te voorzien van teksten en beeldmateriaal (bijvoorbeeld foto’s of teksten voor de website) wanneer dit door Razend wordt verlangd. tenzij schriftelijk anders overeen gekomen.
 2. Razend is gerechtigd om de overeengekomen werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst te ontbinden in geval van nalatigheid of frequent (meer dan 2 maal) uitstel van de aanlevering.

Aanpassingen en correcties

 1. Razend is niet gerechtigd om zonder medeweten van de klant aanpassingen of correcties door te voeren aan de website. Dit vervalt echter wanneer er sprake is van veiligheidsproblemen.
 2. Razend kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor aangeleverde teksten of afbeeldingen die in opdracht van de klant zijn gepubliceerd. 3. Razend behoudt zich het recht om aanstootgevend materiaal te weigeren.

Hosting en domeinregistraties

 1. Razend verzorgt de hosting voor de website(s) van haar klanten, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele downtime1 hiervan. Bij een storing die zich langer voordoet dan vijftien minuten zullen wij contact op nemen met onze hosting provider. Razend is hierbij gebonden aan de openingstijden van haar hostingprovider.
 2. Hostingpakketten worden indien niet schriftelijk anders overeengekomen aangegaan voor een periode van 12 maanden.

Prijswijzigingen

 1. Razend behoudt zich het recht om prijswijzigingen van servicepakketten, uurprijzen, hosting en domeinregistraties door te voeren.
 2. Wanneer prijswijzigingen zijn doorgevoerd is Razend verplicht dit direct bekend te maken aan de klant. Deze bekendmaking zal per e-mail plaatsvinden.
 3. Afgesloten contracten hebben tot einde contractperiode geen effect op prijswijzigingen.
 4. Hosting, domeinregistratie en stockmateriaal worden niet opgenomen in de offerte en worden apart gefactureerd.

Facturatie en betalingen

 1. Razend factureert enkel per e-mail in PDF en/of indien gewenst in UBL formaat
 2. Alle prijzen worden exclusief omzetbelasting (BTW) weergegeven
 3. Alle facturen zullen door de klant worden voldaan volgens op de factuur vermelde uiterste betaaldatum. Als moment van betaling geldt het moment dat het volledige verschuldigde bedrag door Razend is ontvangen.
 4. Bij het uitblijven van betaling zal Razend een herinnering sturen die een twee weken geldig is na het verlopen van de eerste vervaldatum. Hierna volgt een tweede herinnering met een geldigheid van een week. Hierop volgend zal een aanmaning gestuurd worden en in geval van uitblijvende betaling of persoonlijke reactie zullen de diensten per aangegeven datum onmiddellijk worden opgeschort. Wanneer betaling wederom uitblijft zal Razend de factuur uit handen geven aan het incassobureau.

Geschillen

 1. Eventuele geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank te Roermond.

Servicepakketten

Voorwaarden:

 1. Alle pakketten zijn gebaseerd op een contractduur van minimaal twaalf maanden. Na deze periode wordt uw contract stilzwijgend met zes maanden verlengd met een opzegtermijn van een één maand.
 2. Uren buiten het pakket worden apart verrekend tegen normaal tarief minus de korting van het betreffende pakket. • Design- en programmeer technische wijzigingen behoren niet tot de service uren. Deze zullen apart en tegen normaal tarief worden verrekend. Hierbij vervalt de kortingsregeling van het betreffende pakket
 3. Serverstoringen behoren niet tot de service uren.
 4. De vastgestelde tijd waarin werkzaamheden worden verricht zijn alleen geldig voor het aantal service uren van één maand.
 5. Wanneer Razend de werkzaamheden niet binnen de vastgestelde tijd heeft verricht zullen deze niet verrekend worden met de ingekochte service uren.
 6. Razend kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer er wegens overmacht niet aan de voorwaarden kan worden voldaan.
 7. Bij noodgevallen* zijn wij zeven dagen in de week telefonisch tot 17u bereikbaar.

*Wij spreken van een noodgeval wanneer uw website langer dan 30 minuten niet bereikbaar is.

Wijzigingen algemene voorwaarden

 1. Razend behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in haar algemene voorwaarden. Hiervan brengen wij onze klanten per e-mail van op de hoogte.